InfoTekst


TITEL I. - De landsverzekeringsovereenkomst in het algemeen.
HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen.
Art. 1

Begripsbepalingen.

   In deze wet wordt verstaan onder :
A. Verzekeringsovereenkomst :
een overeenkomst, waarbij een partij, de verzekeraar, zich er tegen betaling van een vaste of veranderlijke premie tegenover een andere partij, de verzekeringnemer, toe verbindt een in de overeenkomst bepaalde prestatie te leveren in het geval zich een onzekere gebeurtenis voordoet waarbij, naargelang van het geval, de verzekerde of de begunstigde belang heeft dat die zich niet voordoet.

   B. Verzekerde :
a) bij schadeverzekering : degene die door de verzekering is gedekt tegen vermogensschade;
b) bij persoonsverzekering : degene in wiens persoon het risico van het zich voordoen van het verzekerde voorval gelegen is.

   C. Begunstigde :
degene in wiens voordeel verzekeringsprestaties bedongen zijn.

   D. Benadeelde :
in een aansprakelijkheidsverzekering, degene aan wie schade is toegebracht waarvoor de verzekerde aansprakelijk is.

   E. Premie :
iedere vorm van vergoeding door de verzekeraar gevraagd als tegenprestatie voor zijn verbintenissen.

   F. Verzekeringsprestatie :
het door de verzekeraar uit te betalen bedrag of de door hem te verstrekken dienst ter uitvoering van de verzekeringsovereenkomst.

   G. Schadeverzekering :
verzekering waarbij de verzekeringsprestatie afhankelijk is van een onzeker voorval dat schade veroorzaakt aan iemands vermogen.

   H. Persoonsverzekering :
verzekering waarbij de verzekeringsprestatie of de premie afhankelijk is van een onzeker voorval dat iemands leven, fysische integriteit of gezinstoestand aantast.

   I. Verzekering tot vergoeding van schade :
verzekering waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt de prestatie te leveren die nodig is om de schade die de verzekerde geleden heeft of waarvoor hij aansprakelijk is, geheel of gedeeltelijk te vergoeden.

   J. Verzekering tot uitkering van een vast bedrag :
verzekering waarbij de prestatie van de verzekeraar niet afhankelijk is van de omvang van de schade.

   K. Verzekeringsaanvraag :
een formulier dat uitgaat van de verzekeraar waarbij deze laatste aanbiedt het risico voorlopig ten laste te nemen op verzoek van de verzekeringnemer.

   L. Verzekeringsvoorstel :
een formulier dat uitgaat van de verzekeraar en in te vullen door de verzekeringnemer met het doel de verzekeraar in te lichten over de aard van de verrichting en over de feiten en de omstandigheden die voor hem gegevens zijn voor de beoordeling van het risico.

   M. Voorafgetekende polis :
een verzekeringspolis die vooraf door de verzekeraar ondertekend is en houdende aanbod tot het sluiten van een overeenkomst onder de voorwaarder die erin beschreven zijn, eventueel aangevuld met de nadere bijzonderheden die de verzekeringnemer aanduidt op de daartoe voorziene plaatsen.

   N. Vermindering bij de verzekering tot vergoeding van schade :
sanctie waardoor de verzekeraar zijn prestatie vermindert gelet op de tekortkoming door de verzekeringnemer of de verzekerde aan een van de verplichtingen die voortvloeien uit de verzekeringsovereenkomst.

Art. 2

Toepassingsgebied.

   § 1. Deze wet is van toepassing op alle landverzekeringen voor zover er niet wordt van afgeweken door bijzondere wetten.

   Zij is niet van toepassing op de herverzekering noch op de verzekeringen van goederenvervoer, met uitzondering van de bagage- en verhuisverzekeringen. <W 1994-03-16/32, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 1994-05-04>

§ 2. Deze wet is van toepassing op de onderlinge verzekeringsverenigingen.

   Om rekening te houden met de bijzondere kenmerken van deze verzekeringsvorm kan de Koning evenwel de bepalingen aangeven die niet op die verenigingen van toepassing zijn en de wijze bepalen waarop andere bepalingen dat wel zijn.

[1 § 3. Deze wet is van toepassing op de maatschappijen van onderlinge bijstand, zoals bedoeld in de artikelen 43bis, § 5, en 70, §§ 6, 7 en 8, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

   Om rekening te houden met de bijzondere kenmerken van deze verzekeringsvorm kan de Koning evenwel de bepalingen aangeven die niet op die maatschappijen van toepassing zijn en de wijze verduidelijken waarop andere bepalingen dat wel zijn. ]1

(1)<W 2010-04-26/07, art. 41, 018; Inwerkingtreding : 01-03-2010>
Art. 3

Dwingende regels.

   De bepalingen van deze wet zijn van dwingend recht, tenzij uit de bewoordingen zelf blijkt dat de mogelijkheid wordt gelaten om er van af te wijken door bijzondere bedingen.

HOOFDSTUK II.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
AFDELING I.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 4

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 5

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 6

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 7

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

AFDELING II.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 8

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 9

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

AFDELING III.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 10

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

AFDELING IV.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 11

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 12

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 13

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 14

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 15

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 16

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 17

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 18

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 19

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 20

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 21

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

AFDELING V.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 22

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 23

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

AFDELING VI.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 24

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 25

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 26

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

AFDELING VII.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 27

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 28

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

AFDELING VIII.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 29

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

AFDELING IX.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 30

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 31

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 32

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 33

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

AFDELING X.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 34

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 35

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

AFDELING XI.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 36

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

HOOFDSTUK III.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 37

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 38

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 39

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 40

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 41

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 42

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 43

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 44

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 45

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 46

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 47

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

HOOFDSTUK IV.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 48

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 49

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 50

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

TITEL II.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
HOOFDSTUK I.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 51

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 52

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

HOOFDSTUK II.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Afdeling I.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Onderafdeling I.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 53

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 54

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 55

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Onderafdeling II.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 56

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Onderafdeling III.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 57

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Onderafdeling IV.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 58

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 59

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 60

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Afdeling II.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Onderafdeling I.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 61

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 62

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 63

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 64

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 65

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 66

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 67

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 68

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Onderafdeling Ibis-
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 68-1

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 68-2

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 68-3

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 68-4

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 68-5

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 68-6

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 68-7

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 68-8

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 68-9

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 68-10

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Onderafdeling II.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 69

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Onderafdeling III.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 70

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 71

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 72

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 73

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 74

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 75

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

  (NOTA : De wijziging aan artikel 75 bij art. 96 van W 2013-07-11/19 , Inwerkingtreding : 01-01-2018 zijn niet compatibel met de wijziging zoals reeds doorgevoerd bij art. 347 van W 2014-04-04/23)

Art. 76

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

HOOFDSTUK III.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 77

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 78

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 79

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 80

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 81

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 82

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 83

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 84

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 85

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 86

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 87

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 88

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 89

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

HOOFDSTUK IV.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 90

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 91

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 92

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 93

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

TITEL III. - Persoonsverzekeringen.
HOOFDSTUK I.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 94

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 95

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 96

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

HOOFDSTUK II. - Levensverzekeringsovereenkomsten.
Afdeling I. - Algemene bepalingen.
Art. 97

Toepassingsgebied.

   Dit hoofdstuk is van toepassing op alle persoonsverzekeringen waarbij het zich voordoen van het verzekerd voorval alleen afhankelijk is van de menselijke levensduur. Die verzekeringen zijn uitsluitend verzekeringen tot uitkering van een vast bedrag.

Art. 98

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Afdeling II.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 99

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 100

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 101

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 102

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Afdeling III.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 103

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 104

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 105

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Afdeling IV.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
A.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 106

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 107

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 108

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 109

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 110

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 110/1

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 111

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

B.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 112

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 113

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

C.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 114

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

D.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 115

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

E.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 116

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

F.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 117

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 118

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

G.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 119

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 120

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Afdeling V.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
A.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 121

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

B.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 122

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 123

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

C.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 124

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

D.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 125

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 126

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Afdeling VI. - Verzekering tussen in gemeenschap van goederen getrouwde echtgenoten.
Onderafdeling I. - Algemene bepalingen.
Art. 127

Verzekeringsprestaties.

   De aanspraken ontleend aan de verzekering die een in gemeenschap van goederen getrouwde echtgenoot ten behoeve van de andere of van zichzelf heeft bedongen is een eigen goed van de begunstigde echtgenoot.

Art. 128

Vergoeding van premiebetalingen.

   Aan het gemeenschappelijk vermogen is geen vergoeding verschuldigd behalve voor zover de premiebetalingen die ten laste van dat vermogen zijn gedaan, kennelijk de mogelijkheden ervan te boven gaan.

Onderafdeling II.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
A.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 129

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 130

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 131

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

B.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 132

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 133

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 134

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

C.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 135

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

HOOFDSTUK III.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 136

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 137

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 138

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

HOOFDSTUK IV.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
AFDELING I.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 138bis-1

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

AFDELING II.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 138bis-2

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 138bis-3

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 138bis-4

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 138bis-5

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 138bis-6

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 138bis-7

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

AFDELING III.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 138bis-8

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 138bis-9

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 138bis-10

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 138bis-11

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

HOOFDSTUK V.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Art. 138ter-1

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 138ter-2

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 138ter-3

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 138ter-4

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 138ter-5

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 138ter-6

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 138ter-7

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 138ter-8

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 138ter-9

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 138ter-10

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 138ter-11

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 138ter-12

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

Art. 138ter-13

<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

TITEL IV. - Slotbepalingen.
Art. 139

Strafbepalingen.

   § 1. Met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van 1.000 tot 10.000 F of met een van die straffen alleen worden gestraft :
1° zij die als verzekeraar of lasthebber van een verzekeraar overeenkomsten pogen te sluiten of sluiten die nietig zijn op grond van de artikelen 43, 51 of 96;
2° zij die als agent, makelaar of tussenpersoon bij het sluiten van zulke overeenkomsten bemiddelen.
[1 3° zij die als verzekeraar of lasthebber van een verzekeraar de gedragscode bepaald in artikel 138ter -1 of de ervoor in de plaats komende wettelijke regeling bedoeld in artikelen 138ter -2 tot 138ter -6 niet naleven. Het niet naleven van de gedragscode door een verzekeraar of zijn aangestelde wordt beschouwd als een daad die strijdig is met de eerlijke gebruiken in de zin van Hoofdstuk VII, Afdeling 4 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Deze inbreuken worden opgespoord, vastgesteld en vervolgd in overeenstemming met de regels bepaald in de wetgeving op de handelspraktijken. De regels bepaald in deze wetgeving over de waarschuwingsprocedures, de minnelijke schikking en vordering tot staking zijn eveneens van toepassing. ]1

§ 2. Alle bepalingen van boek 1 van het Strafwetboek, hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, zijn van toepassing op de in § 1 bedoelde inbreuken.

§ 3. De ondernemingen zijn burgerrechtelijk aansprakelijk voor de geldboeten waartoe hun bestuurders, directeurs, zaakvoerders of lasthebbers met toepassing van § 1 zijn veroordeeld.

(1)<W 2010-01-21/04, art. 16, 017; Inwerkingtreding : onbepaald>
Art. 140

[1 Toezicht op de naleving van de wet

   De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, bedoeld in artikel 44 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, wordt belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten.

   In afwijking van het vorige lid wordt de Controledienst voor de ziekenfondsen, bedoeld in artikel 49 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten op de maatschappijen van onderlinge bijstand, zoals bedoeld in artikel 43bis, § 5, en 70, §§ 6, 7 en 8, van de wet 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

   De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen en de Controledienst voor de ziekenfondsen sluiten een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerkingsovereenkomst regelt onder meer de uitwisseling van informatie en de eenvormige toepassing van de wet. ]1

   [2 Indien de FSMA vaststelt dat een verzekeringsonderneming, verzekeringstussenpersoon of schaderegelingskantoor zich niet schikt naar de bepalingen van deze wet of de besluiten of reglementen genomen ter uitvoering ervan, kan zij de betrokken persoon of onderneming aanmanen om zich binnen de door haar gestelde termijn in regel te stellen, onverminderd de mogelijkheid om desgevallend toepassing te maken [3 van artikel 504 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen ]3.

   Onverminderd de overige maatregelen bepaald door de wet, kan de FSMA, indien de persoon of onderneming tot wie zij een bevel heeft gericht in gebreke blijft bij het verstrijken van de voormelde termijn, en op voorwaarde dat die persoon of onderneming zijn middelen heeft kunnen laten gelden :
1° een dwangsom opleggen die die per kalenderdag vertraging niet meer mag bedragen dan 50.000 euro, noch meer dan 2.500.000 euro voor de miskenning van eenzelfde aanmaning;
2° haar standpunt met betrekking tot de betrokken inbreuk of tekortkoming bekendmaken.

   Onverminderd de overige maatregelen bepaald door de wet, kan de FSMA, indien zij een inbreuk vaststelt door een verzekeringsonderneming, verzekeringstussenpersoon of schaderegelingskantoor op de bepalingen van deze wet of van de besluiten of reglementen genomen ter uitvoering ervan aan de overtreder een administratieve boete opleggen die niet meer mag bedragen dan 2.500.000 euro voor hetzelfde feit of voor hetzelfde geheel van feiten.

   De dwangsommen en boetes die met toepassing van dit artikel worden opgelegd, worden ten voordele van de Schatkist geïnd door de administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen. ]2

(1)<W 2010-04-26/07, art. 42, 018; Inwerkingtreding : 01-01-2010> (2)<W 2013-07-30/16, art. 2, 024; Inwerkingtreding : 09-09-2013> (3)<W 2016-03-13/07, art. 692, 026; Inwerkingtreding : 23-03-2016; zie ook art. 756>
Art. 141

Uitvoeringsbesluiten.

   [2 De koninklijke besluiten ter uitvoering van deze wet worden genomen op gezamenlijke voordracht van de Minister van Justitie en van de Minister die de verzekeringen in zijn bevoegdheid heeft. ]2

   Evenwel worden de koninklijke besluiten ter uitvoering van de artikelen 8, 44, 96, 104, 114 tot 116 en 137 genomen op voordracht van de Minister van Economische Zaken alleen.

   [1 De koninklijke besluiten ter uitvoering van de artikelen 138ter -1 tot 138ter -13 worden genomen op gezamenlijk voorstel van de Ministers bevoegd voor Verzekeringen en Volksgezondheid. ]1

   [3 Evenwel worden de koninklijke besluiten ter uitvoering van artikel 2, § 3 van deze wet, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, genomen op gezamenlijke voordracht van de Minister van Justitie, de Minister die de verzekeringen in zijn bevoegdheid heeft en de Minister van Sociale Zaken. ]3

(1)<W 2010-01-21/04, art. 17, 017; Inwerkingtreding : onbepaald> (2)<W 2010-04-26/07, art. 43, 018; Inwerkingtreding : 01-01-2010> (3)<W 2010-04-26/07, art. 44, 018; Inwerkingtreding : 01-03-2010>
Art. 142

Wijziging van titel X van boek I van het Wetboek van Koophandel.

   Artikel 3 van titel X van boek I van het Wetboek van Koophandel wordt aangevuld met het volgende lid :
"Zij zijn niet van toepassing op de verzekeringen die onder de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst vallen".

Art. 143

Wijziging van titel VI van boek II van het Wetboek van Koophandel.

   In het laatste zinsdeel van artikel 191 van titel VI van boek II van het Wetboek van Koophandel, worden de woorden "van boek I die betrekking hebben op de levensverzekering" vervangen door de woorden "van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, in zoverre zij betrekking heeft op de persoonsverzekeringen".

Art. 144

Wijziging van titel X van boek II van het Wetboek van Koophandel.

   In het laatste zinsdeel van artikel 276 van titel X van boek II van het Wetboek van Koophandel, worden de woorden "van het boek I die betrekking hebben op de levensverzekering" vervangen door de woorden "van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, in zoverre zij betrekking heeft op de persoonsverzekeringen".

Art. 145

Wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851.

   Artikel 10 van de wet van 16 december 1851 tot herziening van de rechtsregeling der hypotheken worden vervangen door de volgende bepaling :
"Artikel 10. Onder voorbehoud van artikel 58 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wordt elke vergoeding die door derden verschuldigd is wegens het tenietgaan, de beschadiging of het waardeverlies van het mer voorrecht of hypotheek bezwaarde goed, aangewend voor de betaling van de bevoorrechte of hypothecaire schuldvorderingen, ieder volgens haar rang, indien de derden de vergoeding niet gebruiken voor de herstelling van dit goed."

Art. 146

Wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.

   In artikel 11 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen wordt de volgende bepaling ingelast voor het eerste lid :
"De onderlinge verzekeringsverenigingen hebben rechtspersoonlijkheid. Deze is verkregen vanaf de dag waarop hun statuten worden bekendgemaakt op de hierna beschreven wijze".

Art. 147

Opheffingsbepalingen.
<Opheffingsbepaling van Titel XI van boek I van de W 1874-06-11/01>
<Opheffingsbepaling van de W 1906-12-26/30>
<Opheffingsbepaling van art. 20, 9° van de W 1851-12-16/01>

Art. 148

Overgangsbepaligen.

   § 1. De bepalingen van deze wet zijn op de verzekeringsovereenkomsten die aangegaan zijn voor de inwerkingtreding van die bepalingen, eerst van toepassing vanaf de dag van de wijziging, de vernieuwing, de verlenging of de omzetting van de overeenkomst.

§ 2. De in § 1 bedoelde overeenkomsten die niet gewijzigd, vernieuwd, verlengd of omgezet zijn, vallen onder deze wet vanaf de eerste dag van de vijftentwintigste maand volgend op die waarin de wet is bekendgemaakt.

§ 3. De bepalingen van deze wet zijn op de lopende levensverzekeringsovereenkomsten van toepassing vanaf de inwerkingtreding van de wet.

§ 4. Artikel 30 van deze wet wordt toegepast op de bestaande overeenkomsten vanaf zijn inwerkingtreding. De wijzigingen die voortvloeien uit de aanpassing van de bestaande overeenkomsten aan deze wet, kunnen de opzegging van de overeenkomst niet rechtvaardigen.

Art. 149

149. Inwerkingtreding.

Inhoudstabel
TITEL I. - De landsverzekeringsovereenkomst in het algemeen.
HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen. (Art. 1)
HOOFDSTUK II.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
AFDELING I.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 4)
AFDELING II.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 8)
AFDELING III.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 10)
AFDELING IV.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 11)
AFDELING V.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 22)
AFDELING VI.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 24)
AFDELING VII.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 27)
AFDELING VIII.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 29)
AFDELING IX.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 30)
AFDELING X.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 34)
AFDELING XI.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 36)
HOOFDSTUK III.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 37)
HOOFDSTUK IV.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 48)
TITEL II.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
HOOFDSTUK I.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 51)
HOOFDSTUK II.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Afdeling I.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Onderafdeling I.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 53)
Onderafdeling II.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 56)
Onderafdeling III.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 57)
Onderafdeling IV.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 58)
Afdeling II.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
Onderafdeling I.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 61)
Onderafdeling Ibis-
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 68-1)
Onderafdeling II.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 69)
Onderafdeling III.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 70)
HOOFDSTUK III.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 77)
HOOFDSTUK IV.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 90)
TITEL III. - Persoonsverzekeringen.
HOOFDSTUK I.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 94)
HOOFDSTUK II. - Levensverzekeringsovereenkomsten.
Afdeling I. - Algemene bepalingen. (Art. 97)
Afdeling II.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 99)
Afdeling III.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 103)
Afdeling IV.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
A.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 106)
B.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 112)
C.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 114)
D.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 115)
E.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 116)
F.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 117)
G.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 119)
Afdeling V.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
A.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 121)
B.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 122)
C.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 124)
D.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 125)
Afdeling VI. - Verzekering tussen in gemeenschap van goederen getrouwde echtgenoten.
Onderafdeling I. - Algemene bepalingen. (Art. 127)
Onderafdeling II.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
A.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 129)
B.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 132)
C.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 135)
HOOFDSTUK III.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 136)
HOOFDSTUK IV.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
AFDELING I.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 138bis-1)
AFDELING II.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 138bis-2)
AFDELING III.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 138bis-8)
HOOFDSTUK V.
<Opgeheven bij W 2014-04-04/23, art. 347, 025; Inwerkingtreding : 01-11-2014> (Art. 138ter-1)
TITEL IV. - Slotbepalingen. (Art. 139)