InfoTekst


Art. 1

<W 1991-06-17/31, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 29-07-1991> § 1. [1 Delcredere is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Delcredere kan, op beslissing van zijn raad van bestuur, bepaalde activiteiten ontplooien en bepaalde diensten aanbieden onder specifieke merken of groepsnamen. ]1

§ 2. [1 Delcredere vervult een opdracht van commerciële en financiële aard die erin bestaat de internationale economische betrekkingen te bevorderen, hoofdzakelijk door de acceptatie van risico's op het gebied van uitvoer, invoer en investeringen in het buitenland. ]1

   Om zijn doel te verwezenlijken kan [2 Delcredere ]2 :
1° alle waarborgen verlenen die strekken tot beperking van de risico's, inzonderheid de politieke risico's, de kredietrisico's en de financiële risico's, die de ondernemingen lopen bij de uitoefening van hun activiteit;
2° alle waarborgen verlenen die strekken tot beperking van de risico's verbonden aan internationale investeringen;
3° alle waarborgen verlenen die strekken tot beperking van de koersrisico's;
4° zijn medewerking verlenen aan de financiering van uitvoerrichtingen wanneer de financieringsbronnen geheel of gedeeltelijk van openbare oorsprong zijn, of door zijn tussenkomst de eventuele ontoerikendheid van de aangeboden financiële hulp aanvullen;
5° zowel in België als in het buitenland, alle nevenactiviteiten of aanvullende activiteiten uitoefenen die het verwezenlijken van zijn doel vergemakkelijken;
6° voor rekening van de Regering elke opdracht vervullen, zowel technisch of financieel als op het vlak van de vertegenwoordiging, in verband met internationale handels- of inversteringsverrichtingen, welke zij besluit hem toe te vertrouwen.

§ 3. De zetel van [2 Delcredere ]2 is gevestigd op het grondgebied van een der gemeenten van de Brusselse agglomeratie.

(1)<W 2017-04-18/03, art. 70, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (2)<W 2017-04-18/03, art. 109, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017>
Art. 1 TOEKOMSTIG RECHT
Art. 2

[1 De Koning kan de inrichting- en de werkingsregels van Delcredere verder uitwerken. ]1

(1)<W 2017-04-18/03, art. 71, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017>
Art. 3

<W 1991-06-17/31, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 29-07-1991> [1 Delcredere ]1 oefent zijn activiteit uit :
1° voor rekening van de Staat wanneer verrichtingen als bedoeld in § 2, tweede lid, 1° tot 3°, van artikel 1 risico's inhouden waarvan de belangrijkheid en de duur zijn technische mogelijkheden te boven gaan, doch hun verwezenlijking door de Regering niettemin gepast wordt geacht of wanneer hij de opdrachten vervult als bedoeld in § 2, tweede lid, 6°, van artikel 1.
2° voor eigen rekening, zonder Staatsgarantie, voor verrichtingen die op grond van hun aard, hun duur en de intensiteit van het risico gewoonlijk eveneens worden gewaarborgd door maatschappijen die niet optreden voor rekening of met de garantie van de Staat;
3° voor eigen rekening, met Staatsgarantie, in alle overige gevallen.

(1)<W 2017-04-18/03, art. 108, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017>
Art. 3 TOEKOMSTIG RECHT
Art. 4

<W 30-12-1970, art. 2> De waarborg wordt slechts door [1 Delcredere ]1 verleend mits betaling van premiën vastgesteld volgens de aard, de gewichtigheid en de duur van het gedekte risico.

   Ongeacht de duur en de aard van het krediet neemt de gerechtigde op de waarborg deel in de door [1 Delcredere ]1 gedekte risico's. In uitzonderlijke gevallen kan, met goedkeuring van de Minister van Financiën, van deze verplichting worden afgeweken voor de gehele of gedeeltelijke duur van de transactie, behalve indien de waarborg betrekking heeft op een investeringsverrichting in het buitenland.

(1)<W 2017-04-18/03, art. 109, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> [[#S1;S#]
Art. 5

]1 <W 1-03-1957, enig art.> Een overeenkomst waarbij de verzekerde aan een derde het recht verleent om vergoedingen, die verschuldigd zijn ingevolge de borgstelling, te ontvangen, kan slechts tegengeworpen worden aan [3 Delcredere ]3, indien de toestemming van deze laatste vastgesteld werd in een wijzigingsakte van de akte van waarborg, opgesteld, gedagtekend en genaamtekend door hem en medeondertekend door de verzekerde.

   Wanneer de overeenkomst een lastgeving behelst en de derde lasthebber als partij bij de wijzigingsakte optreedt om zijn last te aanvaarden, kan zijn recht om de vergoedingen te ontvangen niet zonder zijn toestemming worden herroepen.

   [2 ... ]2

(1)<W 2017-04-18/03, art. 72, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (2)<W 2017-04-18/03, art. 73, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (3)<W 2017-04-18/03, art. 108, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> [[#S1;S#]
Art. 6

]1 <W 12-01-1981, art. 1> Aan [3 Delcredere ]3 wordt toegekend bij wijze van dotatie :
[2 16.113.079,11 euro (zestien miljoen honderddertienduizend negenenzeventig euro elf cent ) ]2, nominale waarde, in obligaties van de 4 pct. Geunificeerde Schuld;
[2 206.991.093,19 euro (tweehonderdenzes miljoen negenhonderdeenennegentigduizend drieënnegentig euro en negentien cent ) ]2, nominale waarde, in obligaties van diverse leningen van de Belgische Staat, bepaald door besluiten van de Minister van Financiën.

   De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, aan [3 Delcredere ]3 een aanvullend nominaal kapitaal van [2 123.946.762,39 euro (honderddrieëntwintig miljoen negenhonderdzesenveertigduizend zevenhonderdtweeënzestig euro negenendertigcent) ]2 toekennen in achtereenvolgende tranches van [2 24.789.352,48 euro (vierentwintig miljoen zevenhonderdnegenentachtigduizend driehonderdtweeënvijftig euro achtenveertig cent) ]2 elk in obligaties van één of meer leningen van de Belgische Staat, te bepalen door een besluit van de Minister van Financiën.

(1)<W 2017-04-18/03, art. 74, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (2)<W 2017-04-18/03, art. 75, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (3)<W 2017-04-18/03, art. 109, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> [[#S1;S#]
Art. 7

]1 (De waarden waaruit de dotatie is samengesteld mogen door [2 Delcredere ]2 worden gebezigd voor alle verrichtingen welke nodig of nuttig zullen blijken tot het verwezenlijken van zijn doel. Hij mag ze evenwel slechts vervreemden of bezwaren met rechten ten gunste van derden in zoverre de in artikel 18 bedoelde bijzondere reserves voor het dekken van verliezen of lasten niet zouden volstaan en mits de Minister van Financiën zijn toestemming verleent. Deze wordt geacht te zijn verkregen indien de Minister van Financiën zich tegen de door de raad van beheer getroffen beslissing niet heeft verzet binnen vijftien dagen na de kennisgeving ervan. ) <W 23-05-1975, art. 2>

   Ingeval waarden van de dotatie zouden worden uitbetaald, wordt het uitgekeerde kapitaal door den Dienst aangewend tot aankoopen van waarden waarvan de aard door den Minister van Financiën wordt bepaald.

(1)<W 2017-04-18/03, art. 76, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (2)<W 2017-04-18/03, art. 109, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> [[#S1;S#]
Art. 8

]1 <W 30-03-1976, art. 49> De opbrengst van de dotatie van [2 16.113.079,11 euro (zestien miljoen honderdendertienduizend negenenzeventig euro elf cent ) ]2, nominale waarde, in obligaties van de 4 pct. Geunificeerde Schuld wordt toegekend aan [3 Delcredere ]3.

   (De opbrengst van de andere tranches van de dotatie wordt aan de Dienst toegekend wanneer en voor zover bij de driemaandelijkse afsluiting van de rekeningen die volgt op de ontvangst van deze opbrengst, het totale bedrag van de bijzondere reserves van de Dienst bedoeld in [2 artikel 21 ]2, vergeleken met het obligo van de verbintenissen voortvloeiend uit de waarborgen door [3 Delcredere ]3 voor eigen rekening met Staatsgarantie verleend op grond van artikel 1, § 2, tweede lid, 1° tot 3°, lager is dan de verhouding vastgesteld door een besluit van de Minister van Financiën. Deze verhouding mag niet lager zijn dan 8 pct. ) <W 1991-06-17/31, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 29-07-1991>

(1)<W 2017-04-18/03, art. 77, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (2)<W 2017-04-18/03, art. 78, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (3)<W 2017-04-18/03, art. 109, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> [[#S1;S#]
Art. 9

]1 (Het totaal van de verbintenissen van [3 Delcredere ]3 die voortvloeien uit zijn activiteiten als bedoeld in artikel 3, 1° en 3°, mag de volgende bedragen niet overschrijden :
1° voor de activiteit als bedoeld in artikel 3, 3° : twintig maal de som van de dotatie en de algemende reserve, met uitsluiting evenwel van het gedeelte van die fondsen dat zou vervreemd zijn, dan wel bestemd voor de uitoefening van de activiteit als bedoeld in artikel 3, 2°;
[2 voor de activiteit als bedoeld in artikel 3, 1° : 2.231.041.722,96 euro (twee miljard tweehonderdeenendertig miljoen eenenveertigduizend zevenhonderdtweeëntwintig euro zesennegentig cent). ]2

  &sp; De Koning kan deze plafonds verhogen bij in Ministerraad overlegd besluit. Voor het plafond bedoeld in 2° hierboven mag het totaal van de toegestane verbintenissen [2 2.478.935.247,73 euro (twee miljard vierhonderdachtenzeventig miljoen negenhonderdvijfendertigduizend tweehonderdzevenenveertig euro drieënzeventig cent) ]2 niet te boven gaan.

(1)<W 2017-04-18/03, art. 79, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (2)<W 2017-04-18/03, art. 80, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (3)<W 2017-04-18/03, art. 109, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> [[#S1;S#]
Art. 10

]1 <W 30-12-1970, art. 6> [2 Delcredere ]2 mag alle tot het verwezenlijken van zijn doel nodige of nuttige verrichtingen doen.

   Hij kan alle overeenkomsten afsluiten, leningen opnemen en verstrekken, derden in zijn vorderingen subrogeren, deze cederen of er anders over beschikken; alle verlengingen of vernieuwingen van waarborgen toestaan; alle schikkingen, zelfs voorstellen tot concordaat, aannemen, dadingen en compromissen aangaan, alle schuldvorderingen en zekerheden overlaten, van welk verhaal ook afzien.

   Wanneer [2 Delcredere ]2, bij toepassing van artikel 1, § 2, tweede lid, 4°, deelneemt aan de financiering van gewaarborgde verrichtingen, kan hij door hem gewaarborgde of te waarborgen titels van schuldvorderingen op het buitenland verkrijgen of beloven te verkrijgen, in pand nemen, overdragen, beloven over te dragen of in pand geven; hij kan ook leningen toestaan aan buitenlandse debiteuren. <W 1991-06-17/31, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 29-07-1991>

   (Hij kan met particuliere of openbare verzekeringsmaatschappijen en met internationale instellingen elke overeenkomst sluiten die nuttig wordt geacht voor de verwezenlijking van zijn doel, inzonderheid verdragen inzake herverzekering, coassurantie en gezamenlijke verzekering.

   Hij kan alle beleggingen doen die nodig zijn of nuttig zijn voor de verwezenlijking van zijn doel, alsmede in het bezit komen van vennootschapsaandelen of deelnemingen in welke vorm ook, in een of meer handelsvennootschappen in commerciële vorm, dan wel in een of meer verenigingen bij wijze van deelneming, waarvan de activiteiten gelijksoortig zijn met of aanvullen bij die van de Dients.

   Deze opsomming is niet beperkend. <W 1991-06-17/31, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 29-07-1991>

(1)<W 2017-04-18/03, art. 81, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (2)<W 2017-04-18/03, art. 109, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> [[#S1;S#]
Art. 11

]1 [1 De stukken die Delcredere ontvangt of produceert in het kader van zijn activiteiten ter uitvoering van de bij deze wet opgelegde opdracht van commerciële en financiële aard, worden niet beschouwd als een bestuursdocument in de zin van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

   Op Delcredere rust een discretieplicht voor wat betreft de vertrouwelijke bedrijfsinformatie waarover hij beschikt. ]1

(1)<W 2017-04-18/03, art. 82, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017; (NOTA : bij arrest nr.167/2018 van 29-11-2018 (B.St. 28-12-2018, p. 105476), heeft het Grondwettelijk Hof het artikel 82 vernietigd)> [[#S1;S#]
Art. 12

]1 [2 Delcredere ]2 is van rechtswege gesubrogeerd in al de rechten en vorderingen van den waarborghouder uit hoofde van de verrichting welke het voorwerp van den waarborg uitmaakt, en wel in de mate van zijn daadwerkelijke tusschenkomst.

(1)<W 2017-04-18/03, art. 83, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (2)<W 2017-04-18/03, art. 108, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> [[#S1;S#]
Art. 13

]1 <W 1988-12-30/31, art. 204, 002; Inwerkingtreding : 1989-01-15> § 1. [3 Delcredere ]3 wordt geleid door een raad van bestuur, bestaande uit een voorzitter, een ondervoorzitter en [1 tien ]1 leden, allen benoemd door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

   [1 De voorzitter en de ondervoorzitter worden benoemd door de Koning, op eensluidend advies van de regering van elk gewest, uit kringen nauw betrokken bij de bevordering van de buitenlandse handel. ]1

   Drie leden en drie plaatsvervangers worden benoemd uit kringen nauw betrokken bij de bevordering van de buitenlandse handel op voordracht van respectievelijk de Vlaamse Regering, de Waalse Regering en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Elk Gewest draagt een lid en een plaatsvervanger voor.

   [1 Vier leden en vier plaatsvervangers worden benoemd op voordracht van de ministers bevoegd voor respectievelijk Financiën, Buitenlandse Zaken, Economie en Ontwikkelingssamenwerking. De leden of hun plaatsvervangers vertegenwoordigen in de raad van bestuur de minister die hen heeft voorgedragen. ]1

   [1 Drie leden en drie plaatsvervangers worden benoemd op voordracht van respectievelijk de Vlaamse regering, de Waalse regering en de Brusselse Hoofdstedelijke regering. Elk gewest draagt één lid en één plaatsvervanger voor. Deze leden en hun plaatsvervangers vertegenwoordigen in de raad van bestuur de regering die hen heeft voorgedragen. ]1

   [1 Het mandaat van de voorzitter, de ondervoorzitter, de leden en de plaatsvervangers bedraagt vijf jaar; het kan worden hernieuwd. De Koning kan een einde maken aan het mandaat van elke bestuurder bij een besluit genomen in de Ministerraad, vastgesteld na overleg met de regering van elk gewest voor de in het tweede lid bedoelde mandaten en op voordracht van de regering van het betrokken gewest voor de in het derde en vijfde lid bedoelde mandaten. ]1

   § 2. [1 De raad van bestuur telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden. Wat de voorzitter en de ondervoorzitter betreft alsook de werkende en plaatsvervangende leden voorgedragen door de Brusselse Hoofdstedelijke regering krachtens § 1, derde en vijfde lid, is de ene Nederlandstalig, de andere Franstalig. ]1

   [1 ... ]1

§ 3. Een mandaat van voorzitter, ondervoorzitter of lid van de raad van bestuur kan niet worden toegekend aan een lid van de Wetgevende Kamers, van het Europees Parlement, van (de gemeenschaps- en gewestparlementen ), de personen die de hoedanigheid hebben van minister of staatssecretaris of van lid van een Gemeenschaps- of Gewestregering, van bestendig afgevaardigde, van burgemeester, schepen of voorzitter van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van een gemeente met meer dan 30 000 inwoners. <W 2002-12-24/31, art. 455; Inwerkingtreding : 21-04-2006>

   [2 Het is de voorzitter, de ondervoorzitter of enig lid van de raad van bestuur niet toegelaten om een mandaat als bestuurder of zaakvoerder waar te nemen in, dan wel deel te nemen aan het bestuur of het beleid van een handelsvennootschap of een vennootschap met handelsvorm, een onderneming met een andere Belgische of buitenlandse rechtsvorm of een Belgische of buitenlandse openbare instelling die industriële, commerciële of financiële activiteiten uitoefent, in de mate dat de uitoefening van dit mandaat bij Delcredere een belangenconflict kan doen optreden. Een mandaat van voorzitter, ondervoorzitter of lid van de raad van bestuur kan in het bijzonder niet worden toegekend aan een persoon die een ambt uitoefent in een kredietinstelling die betrokken is bij de buitenlandse handel, in een verzekeringsonderneming die actief is in krediet- of borgtochtverzekering of in een handelsvennootschap of een vennootschap opgericht in de vorm van een handelsvennootschap die rechtstreeks of zijdelings een belang van meer dan 25 pct. in een zodanige kredietinstelling of verzekeringsonderneming bezit. ]2

   [2 Het mandaat van lid van de raad van bestuur van de personen die een ambt uitoefenen bedoeld in het eerste of het tweede lid, houdt van rechtswege op bij de uitoefening van dit ambt. ]2

§ 4. De Koning bepaalt de bezoldigingen en de vergoedingen die aan de voorzitter, de ondervoorzitter, de leden en de plaatsvervangers worden toegekend.

(1)<W 2014-01-06/65, art. 22, 005; Inwerkingtreding : 01-07-2014> (2)<W 2017-04-18/03, art. 85, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (3)<W 2017-04-18/03, art. 109, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> [[#S1;S#]
Art. 14

]2 Bij den raad van beheer berust alle bestuurs- en beschikkingsmacht om het doel van den dienst te verwezenlijken.

   [3 De raad van bestuur stelt het huishoudelijk reglement vast en wordt gelast met het uitvaardigen van reglementen met betrekking tot, onder andere, het invoeren en opvolgen van principes van deugdelijk bestuur bij Delcredere en in de door Delcredere gecontroleerde filialen. ]3 [3 ... ]3 Het kader van het personeel wordt evenwel aan de goedkeuring van den Minister [1 van Economie ]1 (... ) onderworpen. <W 30-12-1970, art. 9>

   (Hij beslist over alle verrichtingen en stelt de voorwaarden vast ) <W 30-12-1970, art. 9>

   (Hij stelt de middelen vast die bestemd zijn voor de uitoefening van de activiteit als bedoeld in artikel 3, 2°. ) <W 1991-06-17/31, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 29-07-1991>

   (Hij kan, binnen de door hem vastgestelde grenzen, de bevoegdheid om bepaalde waarborgen in het kader van de activiteit als bedoeld in artikel 3, 2° en 3°, te verlenen overdragen aan de directeur-generaal of aan de directeuren van [4 Delcredere ]4. Deze delegatie moet worden goedgekeurd door de Minister [1 van Economie ]1, wanneer zij betrekking heeft op de activiteit als bedoeld in artikel 3, 3°. ) <W 1991-06-17/31, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 29-07-1991>

   (Alle beslissingen door de raad genomen op grond van artikel 1, § 2, tweede lid, worden evenwel onderworpen aan :
- de Minister [1 van Economie ]1 wanneer deze beslissingen verband houden met de activiteit als bedoeld in artikel 3, 3°. Behoudens verzet van de Minister binnen twee vrije dagen volgend op de betekening ervan en onder voorbehoud van hetgeen bepaald wordt bij artikel 16, zijn de beslissingen uitvoerbaar;
- de Minister van Financiën wanneer deze beslissingen worden genomen voor rekening van de Staat. Mits de Minister zijn goedkeuring verleent en onder voorbehoud van hetgeen bij [3 artikel 19 ]3 bepaald wordt, zijn de beslissingen uitvoerbaar.)

   (De raad kan aan de voorzitter of aan de directeur-generaal bijzondere opdrachten toevertrouwen waarvan hij de inhoud bepaalt. Deze opdrachten moeten worden goedgekeurd door de Minister [1 van Economie ]1 en door de Minister van Financiën. ) <W 1991-06-17/31, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 29-07-1991>

(1)<W 2014-01-06/65, art. 23, 005; Inwerkingtreding : 01-07-2014> (2)<W 2017-04-18/03, art. 86, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (3)<W 2017-04-18/03, art. 87, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (4)<W 2017-04-18/03, art. 109, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> [[#S1;S#]
Art. 15

]1 <W 1991-06-17/31, art. 8, 003; Inwerkingtreding : 29-07-1991> In samenwerking met de directie stelt de voorzitter aan de raad van beheer het door [3 Delcredere ]3 te voeren algemene beleid voor, daarbij in het bijzonder rekening houdend met de door de ministeriële afgevaardigden gegeven aanwijzingen, zoals voorzien in [2 artikel 19 ]2, eerste lid.

(1)<W 2017-04-18/03, art. 88, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (2)<W 2017-04-18/03, art. 89, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (3)<W 2017-04-18/03, art. 109, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017>
Art. 16

[1 De raad van bestuur van Delcredere vergadert na bijeenroeping door zijn voorzitter, zo vaak het beheer van Delcredere zulks vergt en ten minste eenmaal om de twee maanden.

   Hij moet worden bijeengeroepen telkens wanneer twee van zijn leden of een van de ministeriële afgevaardigden daarom verzoeken.

   De beraadslagingen zijn slechts geldig wanneer de meerderheid van de leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Onder voorbehoud van de belangenconflictenregeling zoals hierin bepaald, mag geen enkel lid van de raad zich onthouden. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

   Evenwel kan uitzonderlijk zonder formele vergadering van de raad worden beslist over spoedeisende waarborgaanvragen.

   Wanneer de risico's betrekking hebben op een activiteit als bedoeld in artikel 3, 2° en 3°, kan de voorzitter samen met een ander lid van de raad beslissen. De beslissing wordt betekend aan de afgevaardigde van de minister van Economie en ter kennisname gezonden aan de overige ministeriële afgevaardigden. Zij is uitvoerbaar indien de afgevaardigde van de minister van Economie haar niet schorst binnen vierentwintig uur na de betekening ervan. In geval van schorsing doet de minister van Economie uitspraak binnen vijf werkdagen. Bij ontstentenis daarvan wordt de geschorste beslissing uitvoerbaar.

   Wanneer de risico's betrekking hebben op een activiteit als bedoeld in artikel 3, 1° kan de voorzitter samen met de afgevaardigde van de minister van Financiën beslissen. Deze beslissing kan evenwel maar worden genomen ten vroegste vierentwintig uur nadat het voorstel ervan ter kennis van de overige ministeriële afgevaardigden is gebracht.

   Elke overeenkomstig de bepalingen van de vorige leden uitgevoerde of geschorste beslissing wordt ter kennisgeving op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de raad geplaatst.

   De ondervoorzitter vervangt de voorzitter wanneer deze afwezig of verhinderd is.

   Wanneer het mandaat van de voorzitter, de ondervoorzitter of een lid van de raad voortijdig openvalt, wordt een vervanger benoemd overeenkomstig de bepalingen van artikel 13. De nieuw benoemde voorzitter, ondervoorzitter of het nieuw benoemde lid voleindigt het mandaat van degene die wordt vervangen.

   Indien een lid van de raad rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft bij een aan de raad voorgelegde zaak, moet hij dit meedelen aan de andere leden van de raad vóór de raad een besluit neemt en moet hij deze mededeling laten opnemen in de notulen van de vergadering. Hij mag niet deelnemen aan de beraadslagingen en de stemming over deze zaak.

   Wanneer een lid zich ingevolge de vorige bepaling heeft teruggetrokken, kan de raad slechts geldig beraadslagen indien de overige leden de bij dit artikel vereiste aanwezigheidsvoorwaarden vervullen.

   De raad kan in zijn midden beperkte comités aanstellen en bepaalt eveneens de werkingsregels ervan. ]1

(1)<W 2017-04-18/03, art. 93, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> [[#S1;S#]
Art. 17

]1 (De directie van [3 Delcredere ]3 is samengesteld uit een directeur-generaal en twee directeuren. ) <W 25-07-1960, art. 7>

   (De leden van de directie van [3 Delcredere ]3 worden door de Koning benoemd, wat de directeuren betreft op voorstel van de raad van beheer, en kunnen door Hem worden afgezet. ) <W 23-05-1975, art. 6>

   (De directeur-generaal vervult bij de raad van beheer het ambt van verslaggever en is ermede belast de beslissing van de raad uit te voeren. ) <W 25-07-1960, art. 7>

   [2 Hij is bekleed met de bevoegdheden van bestuur en effectieve directie. Hij vertegenwoordigt Delcredere in openbare en onderhandse akten. De rechtsvorderingen worden op zijn vervolging en verzoek ingesteld en verdedigd. Hij mag mits toelating van de raad van bestuur zijn macht voor bepaalde handelingen overdragen. Het inrichtingsreglement bepaalt de handelingen die mede de handtekening moeten dragen van de voorzitter, de ondervoorzitter, van een lid van de raad van bestuur of van een door de raad gedelegeerd persoon.

   Hij is rekening verschuldigd over de financiën en waarden.

   Met goedkeuring van de raad mag hij de ondertekening delegeren van akten, brieven of bescheiden betreffende de beschikking over fondsen of waarden waaromtrent contant- of effectenrekeningen geopend ten name van Delcredere bestaan. ]2

(1)<W 2017-04-18/03, art. 90, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (2)<W 2017-04-18/03, art. 91, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (3)<W 2017-04-18/03, art. 109, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> [[#S1;S#]
Art. 18

]1 <W 23-05-1975, art. 7> De directeuren staan de directeur-generaal bij in zijn taak van leiding en toezicht.

   De eerstaanwezende van de in functie zijnde directeuren vervangt de directeur-generaal wanneer deze afwezig of verhinderd is.

   De tweede directeur vervangt de directeur-generaal wanneer deze en de eerstaanwezende van de in functie zijnde directeuren gelijktijdig afwezig of verhinderd zijn.

(1)<W 2017-04-18/03, art. 92, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017>
Art. 19

[1 De ministeriële afgevaardigden delen aan de raad van beheer de algemene lijnen van het door Delcredere te volgen beleid mee.

   Bij de beraadslagingen van de raad van beheer kunnen zij de beslissingen schorsen welke zij met de wetten, met het inrichtingsreglement of met `s Rijks belangen strijdig achten. In dit geval brengt de ministeriële afgevaardigde die de beslissing heeft geschorst onmiddellijk verslag uit bij de minister welke hem heeft afgevaardigd. De minister doet uitspraak binnen vijf werkdagen na de schorsing. Indien de minister binnen de voorgeschreven termijn geen uitspraak heeft gedaan mag de geschorste beslissing worden uitgevoerd. ]1

(1)<W 2017-04-18/03, art. 96, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> [[#S1;S#]
Art. 20

]1 De voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van den raad van beheer gaan geenerlei persoonlijke verplichting aan in verband met de verbintenissen van den Dienst. Zij zijn slechts voor de uitvoering van hun mandaat aansprakelijk.

(1)<W 2017-04-18/03, art. 94, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> [[#S1;S#]
Art. 21

]1 (Ten einde het hoofd te bieden aan de verliezen en lasten die kunnen voortvloeien uit de verrichtingen bedoeld in artikel 1, § 2, legt [2 Delcredere ]2 de vereiste bijzondere reservefondsen aan; één van die fondsen wordt aangelegd voor rekening van de Staat door middel van de premies en andere inkomsten die toekomen aan [2 Delcredere ]2 over de voor rekening van de Staat uitgevoerde verrichtingen. ) <W 1991-06-17/31, art. 9, 003; Inwerkingtreding : 29-07-1991>

   Na aftrek van de aan het einde van het vorige lid bedoelde afneming worden de geïnde premies enerzijds, de overschotten van de inkomsten op de lasten in verband met de financiële tussenkomsten anderzijds, alsmede de inkomsten uit de dotatie en uit de reserves van [3 Delcredere ]3 na verdeling en aftrek van de werkingskosten, tot de nodig geachte stijving van de bijzondere reservefondsen aangewend.

   Het eventuele overschot dient tot stijving van een algemene reserve.

   (Ieder jaar wordt op de begroting van het Ministerie van Financiën het nodige krediet uitgetrokken om de ontoereikendheid van het met de toepassing van het eerste lid door de Dienst gevormd bijzonder reservefonds van de Staat aan te vullen. ) <W 1991-06-17/31, art. 9, 003; Inwerkingtreding : 29-07-1991>

   (Lid 5 opgeheven ) <W 1991-06-17/31, art. 9, 003; Inwerkingtreding : 29-07-1991>

(1)<W 2017-04-18/03, art. 95, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (2)<W 2017-04-18/03, art. 108, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (3)<W 2017-04-18/03, art. 109, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> [[#S1;S#]
Art. 22

]1 <W 1991-06-17/31, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 29-07-1991> De algemene reserve dient tot aanvulling en versteviging van de dotatie. Zij kan worden aangewend voor elke verrichting die nodig of nuttig is voor de verwezenlijking van het doel van [2 Delcredere ]2. De raad van beheer beslist over de belegging en de aanwending van de waarden waaruit de algemende reserve bestaat.

(1)<W 2017-04-18/03, art. 97, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (2)<W 2017-04-18/03, art. 109, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> [[#S1;S#]
Art. 23

]1 <W 1991-06-17/31, art. 11, 003; Inwerkingtreding : 29-07-1991> De beschikbare middelen van [2 Delcredere ]2 mogen worden belegd bij de Nationale Bank van België, de openbare kredietinstellingen, de banken of de spaarbanken.

   Zij mogen ook worden aangewend voor de tussenkomsten inzake financiering als bedoeld in artikel 1, § 2, tweede lid, 4°.

   De waarden waaruit de dotatie is samengesteld, worden gedeponeerd bij de Nationale Bank van België.

(1)<W 2017-04-18/03, art. 98, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (2)<W 2017-04-18/03, art. 109, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> [[#S1;S#]
Art. 24

]1 [2 De raad van bestuur sluit elk jaar op 31 december de rekeningen van Delcredere af en maakt een verslag op over het beheer tijdens het afgelopen jaar. De jaarrekeningen en het verslag over het beheer worden toegezonden aan de Ministers die een afgevaardigde in de raad hebben. Deze stukken worden via de bevoegde minister ook aan de Wetgevende Kamers overgelegd. De rekeningen worden met de bewijsstukken aan de controle van het Rekenhof voorgelegd. De raad zendt elk kwartaal aan de in het vorige lid genoemde Ministers een korte opgave van het actief en het passief van Delcredere. ]2

(1)<W 2017-04-18/03, art. 99, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (2)<W 2017-04-18/03, art. 100, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> [[#S1;S#]
Art. 25

]1 <W 1991-06-17/31, art. 13, 003; Inwerkingtreding : 29-07-1991> De activiteiten als bedoeld in artikel 3, 2°, worden omschreven bij koninklijk besluit.

   [2 Delcredere ]2 maakt een aparte boekhouding en jaarrekeningen op voor elk van de soorten van activiteiten als bedoeld in artikel 3.

   Voor de activiteiten als bedoeld in artikel 3, 2° en 3°, zijn de jaarrekeningen de weergave van de hun eigen middelen en lasten .

   Onverminderd de bepalingen van artikel 3, worden de leningen, door de Dienst aangegaan bij financiële instellingen, alsmede de obligaties en andere verhandelbare effecten, door [2 Delcredere ]2 uitgegeven, door de Staat gegarandeerd.

   Voor de activiteiten als bedoeld in artikel 3, 1° en 3°, wordt [2 Delcredere ]2 met de Staat gelijkgesteld bij de toepassing van de wetten betreffende de registratie-, de zegel-, de griffie- en de hypotheekrechten, de met het zegel gelijkgestelde taksen, alsmede andere indirecte belastingen; inzonderheid zijn de door [2 Delcredere ]2 gesloten verzekeringscontracten en herverzekeringsverdragen vrij van registratie- en zegelrechten.

(1)<W 2017-04-18/03, art. 101, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (2)<W 2017-04-18/03, art. 109, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017>
Art. 26

[1 De waarden van de dotatie worden in de rekeningen van Delcredere geboekt tegen de nominale waarde. De door de Staat uitgegeven of gewaarborgde obligaties waarin de algemene reserve belegd is, worden tegen de aankoopprijs opgenomen, voor zover die prijs de aflossingswaarde niet overschrijdt. ]1

(1)<W 2017-04-18/03, art. 104, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017>
Art. 27

[1 Voor de activiteiten als bedoeld in artikel 3, 2° stelt Delcredere middelen ter beschikking die ten minste gelijkwaardig zijn met die welke inzake kredietverzekering worden vereist door de Nationale Bank van België. ]1

(1)<Ingevoegd bij W 2017-04-18/03, art. 105, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017>
Art. 28

[1 Ieder jaar stelt de raad uiterlijk in de maand december de begroting van de administratiekosten voor het volgende jaar vast en deelt ze mede aan de minister die Economie onder zijn bevoegdheid heeft. In voorkomend geval stelt hij in de loop van het boekjaar de nodig geachte aanvullende kredieten vast en geeft ervan kennis aan de minister die Economie onder zijn bevoegdheid heeft. ]1

(1)<Ingevoegd bij W 2017-04-18/03, art. 106, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> [[#S1;S#]
Art. 29

]1 De wet dd. 2 Augustus 1932, gewijzigd bij de koninklijke besluiten dd. 10 Januari 1935 en dd. 22 October 1937 en bij de wet dd. 14 Juli 1938 wordt afgeschaft en vervangen door onderhavig besluit, welke van kracht wordt een maand na den datum van de bekendmaking er van in het Staatsblad.

(1)<W 2017-04-18/03, art. 102, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> [[#S1;S#]
Art. 30

]1 Het netto bedrag van het fonds voor order voorzien in de bij onderhavig besluit afgeschafte wettelijke bepalingen, wordt aan [3 Delcredere ]3 overgemaakt.

   De waarborgen en waarborgbeloften verleend door [2 Delcredere ]2 zoals hij tot op den datum van het van kracht worden van dit besluit heeft gewerkt, alsook al zijn rechten, rechtsvorderingen en verbintenissen en meteen het saldo, op dien datum, der rekeningen, op zijn naam , ter Nationale Bank van België en bij het Postcheckambt geopend, worden van rechtswege overgedragen in het patrimonium van [2 Delcredere ]2 zooals deze bij dit besluit wordt ingericht.

   Hoogerbedoelde waarborgen worden beheerscht door de bij het verleenen er van vigeerende bepalingen, althans wat hun voorwerp en hun draagwijdte betreft. Evenwel zijn, in zake beheer en werking, de bij dit besluit bepaalde voorschriften toepasselijk op de maatregelen en op de beslissingen welke [2 Delcredere ]2 in verband met dezelfde zou treffen.

(1)<W 2017-04-18/03, art. 103, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (2)<W 2017-04-18/03, art. 108, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017> (3)<W 2017-04-18/03, art. 109, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017>
Art. 31

31. [1 De Ministers van Economie, van Middenstand, van Financiën, van Buitenlandse Zaken en van Buitenlandse Handel zijn belast, elk wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit. ]1

(1)<Ingevoegd bij W 2017-04-18/03, art. 107, 006; Inwerkingtreding : 04-05-2017>
Inhoudstabel